Profil szkoły Historia Patron szkoły Sztandar szkoły Hymn szkoły KONCERT KOLĘD ROK CHOPINA PIOTR SKARGA

O szkole

Historia


 

Historia  Publicznej Szkoły Podstawowej

im. Juliana  Suskiego

w Jasieńcu

 

 

 Początki szkolnictwa w Jasieńcu sięgają odległych czasów. Podobnie jak było to w niektórych miejscowościach Ziemi Czerskiej, również i w Jasieńcu już pod koniec XVI wieku istniała szkoła parafialna, w której uczono prawd wiary katolickiej i śpiewu. Z czasem program nauczania rozszerzono i uczono czytać, rachunków i łaciny. Wizytacja bp Wawrzyńca Goślickiego z 1603 roku wskazuje istnienie takiej szkoły, która niestety podupadła już około 1689 roku.

Inicjatorem założenia kolejnej szkoły w Jasieńcu był Władysław Grzegorzewski (1660 – 1753), kasztelan ciechanowski (fundator kościoła w Jasieńcu), który przeznaczył w 1744 roku 2000 złotych polskich, aby kantor uczył dzieci szlacheckie czytania,  pisania i początków gramatyki. Szkoła rozpoczęła działalność prawdopodobnie w 1756 roku i zatrudniano w niej przez pewien czas nauczyciela, którego opłacano z procentów od zapisu Grzegorzewskiego.

W 1833 roku fundusz Władysława Grzegorzewskiego został przeznaczony na rzecz Szkoły Elementarnej w Jasieńcu, w której pierwszym nauczycielem był  Hilary Gębski urodzony 6.01.1818 roku w Lipiu. Jednakże w 1855 roku szkołę zlikwidowano. Kolejna szkoła elementarna w Jasieńcu powstała około 1872 roku, a jej nauczycielem był Jan Dubiel (1831-1875).

Przed 1890 rokiem powstała druga szkoła tzw. „fabryczna” funkcjonująca przy cukrowni w Osadzie Czersk- dziś część Jasieńca. Jej pierwszym nauczycielem pracującym w latach 1890 – 1896 był Stanisław Śliwonik.

W 1886 roku z inicjatywy wójta Ludwika Janusa Szkoła Powszechna w Jasieńcu znalazła siedzibę w budynku dawnego przytułku dla ubogich znajdującym się w pobliżu kościoła parafialnego, a ufundowanego przez wspomnianego już Władysława Grzegorzewskiego – część tego budynku istnieje do dziś. Pierwszym nauczycielem pracującym w tej szkole był Krzyszkowski, absolwent Seminarium Nauczycielskiego w Siennicy.

W 1923 roku stanowisko nauczycielki Szkoły Powszechnej w Jasieńcu objęła Stanisława Koziarek (1892 - ?) dotychczasowa nauczycielka w Zbroszy Dużej. Budynek szkoły znajdował się wówczas w opłakanym stanie. W 1924 roku inspektor szkolny powierzył Stanisławie Koziarek kierownictwo dwuklasowej Szkoły Powszechnej w Jasieńcu, na którym pozostała do 1932 roku. Ze względu na trudności lokalowe w 1924 roku utworzono drugą szkołę we wsi Kolonia Jasieniec, gdzie pracowała nauczycielka Cecylia Klinkiewicz.

W 1928 roku w związku z likwidacją Cukrowni „Czersk” dokonano połączenia „szkoły fabrycznej” ze Szkoła Powszechną w Jasieńcu. Do nowej szkoły uczęszczało wówczas przeszło 200 dzieci, które uczyło czterech nauczycieli: Maria Lipińska, Helena Wernerówna, Stanisława Koziarek i Władysław Fijałkowski (1908-1984). Czteroklasowa szkoła posiadała 6  a od 1931 roku 7 oddziałów. W 1932 roku kierownictwo szkoły objął Franciszek Klusko.

Z początkiem czerwca 1934 roku Zarząd Gminy Jasieniec dokonał zakupu budynku i działki od Towarzystwa byłej Cukrowni „Czersk” za sumę 4 tysięcy  zł z przeznaczeniem na szkołę. Po generalnym remoncie budynku w dniu 26 IX 1934 roku , w obecności władz powiatowych, szkolnych i gminnych , ks. Proboszcz Kazimierz  Weber (1892-1960) dokonał poświęcenia nowego budynku szkoły, w którym mieściły się 4 sale lekcyjne, kancelaria szkolna i dwupokojowe mieszkanie z kuchnią dla kierownika szkoły na piętrze oraz pokój z kuchnią dla nauczyciela – na parterze. W budynku tym szkoła miała swoją siedzibę do 1977 roku. Obecnie mieści się tam Ośrodek Zdrowia w Jasieńcu.

 

 

W okresie II wojny światowej nauka odbywała się z przerwami. Wielokrotnie budynek szkoły zajmowany był przez wojska okupacyjne. W okresie tym, zarządzeniem władz niemieckich, zabroniono nauczać historii i geografii. Nauczyciele uczyli tych przedmiotów potajemnie i bez podręczników – z narażaniem życia. W dwa tygodnie po wkroczeniu do Jasieńca armii sowieckiej (16.01.1945 r.) rozpoczęła się nauka w szkole.

W okresie okupacji niemieckiej na terenie Gminy Jasieniec odbywało się tajne nauczanie, zaangażowani w nie byli nauczyciele z całej gminy.

W 1946 roku kierownictwo szkoły objął Bolesław Wągrodzki (1912 – 1966), dotychczasowy kierownik szkoły w Zbroszy Dużej, który pozostał na tym stanowisku do swojej śmierci 11.07.1966 roku. Z początkiem roku szkolnego 1966/67 kierownikiem  szkoły został  Jan Krajewski, były nauczyciel tej szkoły i pracownik Wydziału Oświaty i Kultury w Grójcu, a który pełnił tę funkcję  do 1968 roku. W okresie tym szkoła posiadała 7 izb lekcyjnych i 13 oddziałów – część wynajmowano m.in. w szkole rolniczej mieszczącej się w dawnych zabudowaniach junackich- a zajęcia odbywały się na dwie zmiany – warunki lokalowe były bardzo trudne, zwłaszcza, że w 1968 roku wprowadzono klasę VIII, do której uczęszczało wówczas 20 uczniów.

W 1968 roku na stanowisko kierownika szkoły został powołany Wacław Abram (1935-2000), dotychczasowy kierownik szkoły w Pielinowie. Kierownikiem  szkoły był  tylko jeden rok – został oddelegowany do pracy w harcerstwie i związkach zawodowych w Grójcu. W latach 1970 – 1973  kierownikiem szkoły – z przerwami- był Stanisław Oliwa. W roku szkolnym 1971/72 obowiązki kierownika szkoły pełniła Maria Dzikowska.

W 1973 roku kierownictwo szkoły objął ponownie Wacław Abram, który pozostał na tym stanowisku do 1977 roku – później, aż do przejścia na emeryturę, pracował na stanowisku Inspektora Oświaty i Wychowania  Gminy Jasieniec. W 1973 roku rozpoczęto budowę nowej szkoły na działce wydzielonej w 1945 roku z majątku Anny (1889-1967) i Henryka (1892-1945) Jarnatowskich, w wyniku przeprowadzonej przez komunistów tzw. reformy rolnej. Budynek szkolny do użytku oddawano stopniowo. W lutym 1977 roku uczniowie rozpoczęli naukę w nowym gmachu, w którym szkoła istnieje do dziś. W latach 1971 – 1973 na tej samej działce wybudowano dwa domy nauczyciela, a w 1978 roku oddano do użytku trzeci dom.

W 1976 roku Kuratorium Oświaty i Wychowania w Radomiu powołało w Jasieńcu Zbiorczą Szkołę Gminną w skład, której wchodziły: Szkoła Podstawowa w Zbroszy Dużej, w Łychowskiej Woli, Gośniewicach, Woli Boglewskiej i Franciszkowie – Zbiorcza Szkoła Gminna  istniała do 1983 roku. Kierownictwo Zbiorczej Szkoły Gminnej w Jasieńcu objęli Jan Kopyść i Marcin Kozyra (1945 – 1997).  Po rozwiązaniu Zbiorczej Szkoły Gminnej  utworzono w Jasieńcu Szkołę Podstawową z czterema Punktami Filialnymi: w Łychowskiej Woli, Gośniewicach, Woli Boglewskiej i Franciszkowie – w szkołach tych, podlegających kierownictwu Szkoły Podstawowej w Jasieńcu, nauka odbywała się od klasy I do IV, w późniejszym okresie realizowano pierwszy etap nauki w klasach 0 i  I – III .

W 1985 roku kierownictwo szkoły objęła Teresa Wójcik, która pozostawała na tym stanowisku do 2001 roku, a funkcję wicedyrektora pełnił do 2002 roku Andrzej Orlik.

 

 

 

 

W 1999 roku Szkoła Podstawowa została przekształcona w Zespół Szkół w skład, którego wchodziła 6 – klasowa Publiczna Szkoła Podstawowa wraz z Punktami Filialnymi w Gośniewicach, Łychowskiej Woli, Woli Boglewskiej i Franciszkowie oraz 3 – klasowe Publiczne Gimnazjum w Jasieńcu. W wyniku odbytego konkursu dyrektorem Zespołu Szkół w Jasieńcu została Teresa Wójcik, która powołała wicedyrektorów:  Marię Król i Andrzeja Orlika.

W 1999 roku Urząd Gminy Jasieniec sprzedał mieszkania w Domach Nauczyciela zamieszkującym tam w większości nauczycielom – podobnie stało się z domami nauczyciela w całej gminie. W lutym 2000 roku Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Jasieńcu wystąpiła z propozycją do Rady Gminy Jasieniec, aby uzyskane fundusze ze sprzedaży mieszkań przeznaczyć na budowę nowego skrzydła szkoły, w którym miałoby siedzibę gimnazjum. Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budynek Publicznego Gimnazjum w Jasieńcu odbyło się 16 X 2000 roku.

W 2001 roku został rozwiązany Zespół Szkół i utworzono Publiczną Szkołę Podstawową w Jasieńcu z czterema w/w Punktami Filialnymi i Publiczne Gimnazjum, które przeniosło się do nowego budynku w 2002 roku. Dyrektorem szkoły podstawowej została w 2001 roku Alina Jarosz, pozostająca na tym stanowisku do chwili obecnej. W roku szkolnym 2002/2003 funkcję wicedyrektora pełnił Czesław Cholewa, a następnie Hanna Otulak pozostająca nadal na  tym stanowisku.

W 2002 roku zlikwidowano Punkt Filialny w Gośniewicach, następnie w 2006 roku przestały istnieć Punkty Filialne w Łychowskiej Woli i we Franciszkowie. W 2008 roku został zlikwidowany Punkt Filialny w Woli Bolewskiej mieszczący się w eklektycznym pałacu Kępalskich i Bęskich. Wszystkie dzieci z obwodu szkoły podstawowej, od bieżącego roku szkolnego, tj.  2008/2009 będą uczyć się w Publicznej Szkole Podstawowej im . Juliana Suskiego w Jasieńcu.

Co najmniej od 1977 roku w budynku szkoły podstawowej mieści się Publiczne Przedszkole zajmujące od 3 do 4 sal lekcyjnych. W  planie jest budowa przedszkola na tej samej działce co szkoła – prace budowlane mają się rozpocząć jesienią 2008 roku.

W dniu 22 VIII 2003 roku Rada Gminy Jasieniec przyjęła uchwalę o nadaniu Publicznej Szkole Podstawowej w Jasieńcu imienia Juliana Suskiego (1894-1978) związanego rodzinnie z Turowicami i Dańkowem, autora wielu książek i artykułów, oddanego sprawie niepodległości Polski, człowieka wysokiej kultury osobistej, pełniącego odpowiedzialne funkcje w administracji państwowej okresu międzywojennego. Wiernego syna Polski i oddanego obywatela drugiej ojczyźnie Kanadzie.  Uroczystość nadania szkole imienia Patrona odbyła się 20 maja 2004 roku w obecności ambasadora Kanady, Rodziny Suskich i krewnych, władz powiatowych i gminnych oraz zaproszonych gości. Poświęcenia sztandaru ufundowanego przez władze gminne dokonał bp Piotr Jarecki. Okolicznościową tablicę poświęconą  Patronowi Szkoły wykonał wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie  Stanisław Gruszka.

W ostatnich 7 latach w budynku szkoły wykonano wiele remontów (hol szkolny, sekretariat, pokój nauczycielski,  łazienki, korytarze, sala gimnastyczna z zapleczem). Utworzono dwie sale komputerowe i jedną językową. Wiele tych prac wykonano ze środków pozyskanych przez  szkołę. W tradycję szkoły i środowiska  wpisały się coroczne imprezy: Koncert Kolęd, Wieczornica poświecona pamięci Jana Pawła II i Święto Szkoły. W 2008 roku nauczyciele i rodzice powołali w szkole Stowarzyszenie „Szansa dla dziecka”.

                                                                                                   opracował:  Czesław Cholewa

                                                                                                                    

Aktualności

Kontakt

  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliana Suskiego
    Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliana Suskiego, ul. Szkolna 7, 05-604 Jasieniec
  • (048) 661 35 03

Galeria zdjęć