Profil szkoły Historia Patron szkoły Sztandar szkoły Hymn szkoły KONCERT KOLĘD ROK CHOPINA PIOTR SKARGA

O szkole

Profil szkoły

Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Suskiego w Jasieńcu

 

Najważniejszym celem naszej szkoły jest:

DOBRO DZIECKA

 

 1. Krótka charakterystyka szkoły:

            Początki szkolnictwa w Jasieńcu sięgają odległych czasów. Szkoła podstawowa rozpoczęła działalność prawdopodobnie w 1756 roku. Budowę budynku, w którym mieści się szkoła rozpoczęto w 1973 roku. Do użytku był oddawany stopniowo. Uczniowie rozpoczęli naukę w nowym gmachu w lutym 1977 roku. W dniu 22 VIII 2003 roku Rada Gminy Jasieniec przyjęła uchwalę o nadaniu Publicznej Szkole Podstawowej w Jasieńcu imienia Juliana Suskiego (1894-1978) związanego rodzinnie z Turowicami i Dańkowem, autora wielu książek i artykułów, oddanego sprawie niepodległości Polski, człowieka wysokiej kultury osobistej, pełniącego odpowiedzialne funkcje w administracji państwowej okresu międzywojennego. Wiernego syna Polski i oddanego obywatela drugiej ojczyźnie Kanadzie.  Uroczystość nadania szkole imienia Patrona odbyła się 20 maja 2004 roku w obecności ambasadora Kanady, Rodziny Suskich i krewnych, władz powiatowych i gminnych oraz zaproszonych gości. Poświęcenia sztandaru ufundowanego przez władze gminne dokonał bp Piotr Jarecki. Okolicznościową tablicę poświęconą  Patronowi Szkoły wykonał wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie  Stanisław Gruszka. W budynku szkoły na bieżąco wykonuje się remonty i modernizacje, wzbogaca się bazę dydaktyczną. Uczniowie korzystają z 17 sal lekcyjnych (w tym dwie pracownie komputerowe, jedna językowa), sala gimnastyczna o powierzchni 240 m2 , biblioteka, świetlica.

W tradycję szkoły i środowiska  wpisały się coroczne imprezy: Koncert Kolęd i Święto Szkoły. W 2008 roku nauczyciele i rodzice powołali w szkole Stowarzyszenie „Szansa dla dziecka”.

Społeczność szkoły realizuje zadania Statutowe, zadania wynikające z Programu Wychowawczego, Programu Profilaktyki, w oparciu o:

• diagnozę potrzeb i oczekiwań nauczycieli, uczniów i rodziców;

• wybór najważniejszych problemów (celów) szkoły wynikających z badań diagnostycznych;

• ustalenie przyczyn problemów i sformułowanie odpowiednich zadań służących ich rozwiązaniu;

• budowę planu pracy szkoły opracowanego w oparciu o cele priorytetowe.

Analiza powyższa, jest efektywną metodą identyfikacji słabych i silnych stron szkoły oraz badania szans i zagrożeń jakie przed nią stoją.

Oparta jest na założeniu, że poniższe czynniki mają wpływ na bieżącą i przyszłą pozycję szkoły:

• unikać zagrożeń,

• wykorzystywać szanse,

• eliminować słabe strony,

• opierać się na mocnych stronach.

 

MOCNE STRONY:
 • jasno sprecyzowana wizja i misja szkoły
 • właściwy poziom nauczania
 • postęp efektów kształcenia
 • wykształcona i kompetentna kadra pedagogiczna
 • pozytywna opinia o szkole w środowisku
 • przyjazna atmosfera pracy-dobre relacje pomiędzy uczniami, nauczycielami i rodzicami
 • różnorodne formy diagnozowania postępów uczniów
 • właściwie zorganizowany system pomocy psychologiczno - pedagogicznej
 • dostosowanie przez  nauczycieli metod pracy do możliwości uczniów zdolnych, jak też tych, którzy mają trudności w nauce
 • programy profilaktyczne dla dzieci
 • coraz lepsze efekty pracy z uczniem zdolnym
 • wysoka ocena i duże zaufanie rodziców do wychowawcy klasowego
 • praca Rady Pedagogicznej jako zintegrowanego i współdziałającego zespołu
 • bardzo dobra współpraca szkoły ze środowiskiem
 • promowanie szkoły wysokimi wynikami w konkursach i zawodach sportowych
 • ukazanie możliwości pożytecznego spędzania wolnego czasu.

 

SŁABE STRONY:

 • ogólnie słaba sytuacja finansowa w oświacie, brak pewności czy znajdą się  środki budżetowe na pełną realizację zamierzeń

 

MISJA SZKOŁY

 1. Szkoła miejscem wzajemnego samorozwoju – stworzenie warunków rozwoju różnorodnych talentów.
 2. Szkoła miejscem pielęgnowania podstawowych i ponadczasowych wartości – wykorzystanie dziedzictwa kulturowego.
 3. Pozyskanie pełnej akceptacji środowiska lokalnego dla rozwoju infrastruktury oraz rozwoju organizacyjnego szkoły.

 

WIZJA SZKOŁY

Szkoła stwarza uczniom możliwości wszechstronnego rozwoju intelektualnego, psychicznego, fizycznego, społecznego i obywatelskiego poprzez działania mające na celu umożliwienie rozwoju uzdolnień, zainteresowań, wyrównywanie szans edukacyjnych, udzielanie pomocy w zdobywaniu dodatkowej wiedzy i rozwój umiejętności.

 

Nowoczesna szkoła, to :

 • szkoła jako społeczność ( uczniowie + rodzice + nauczyciele + administracja);
 • nowoczesne wyposażenie;
 • szkoła wyposażająca uczniów w umiejętności, a nie tylko wiedzę faktograficzną;
 • szkoła z charakterem, z wizją;
 • szkoła rozwijająca się, twórcza, z dobrą atmosferą;
 • szkoła autentycznych autorytetów;
 • szkoła zachęcająca do rozwoju i umożliwiająca go;
 • szkoła bezpieczna;
 • szkoła mająca dobry i skuteczny przepływ informacji;
 • szkoła szczera;
 • szkoła, z którą chętnie się identyfikujemy;
 • szkoła odkrywająca i rozwijająca talenty tkwiące w każdym.

 

NASZ ABSOLWENT:

 • przestrzega norm życia społecznego,
 • kocha i szanuje swój Kraj Ojczysty,
 • zna historię miejscowości i regionu,
 • zna życie i działalność patrona szkoły,
 • identyfikuje się z ideami patrona - wzorem wielkiego człowieka i Polaka,
 • rozumie doniosłość tradycji i współczesnych osiągnięć szkoły i czci symbole szkoły,           
 • umie współdziałać z innymi ludźmi; jest kulturalny, zdyscyplinowany, obowiązkowy,
 • przestrzega zasad dobrych obyczajów,
 • potrafi odróżniać dobro od zła oraz oprzeć się presji rówieśników, mody i negatywnym zachowaniom,
 • szanuje innych ludzi i środowisko przyrodnicze,
 • jest otwarty i tolerancyjny, dostrzega potrzeby innych, umie nieść pomoc potrzebującym,
 • potrafi rozwiązywać problemy i wykorzystuje wiedzę w praktyce,
 • świetnie odnajduje się we współczesnym świecie informacji,
 • nabywa wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w dalszej edukacji,
 • potrafi zaprezentować i obronić swoje zdanie, szanując tych, którzy mają odmienne poglądy,
 • zna siebie, umie wyeksponować swoje dobre i mocne strony.

 

Aktualności

Kontakt

 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliana Suskiego
  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliana Suskiego, ul. Szkolna 7, 05-604 Jasieniec
 • (048) 661 35 03

Galeria zdjęć